lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Nabór na kolejną edycję Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II stopnia

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Aktualności

20.01.2014, dodał: Adam Paszkowski (Administrator users)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” uruchamia kolejną edycję Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II stopnia.

Program Specjalistycznego Studium II stopnia jest wynikiem wieloletnich doświadczeń stowarzyszenia w pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, tworzenia interdyscyplinarnych procedur (w tym „Niebieskie Karty”) oraz lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do Zespołu szkoleniowego należą psycholodzy, uznani specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Luis Alarcon Arias, Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska oraz prawnik - Grzegorz Wrona. Wiele osób prowadzących zajęcia uczestniczyło w pracach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązującymi od 1 sierpnia 2010 roku.

Trwające ponad 18 lat doświadczenia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie potwierdzają, że specjalistyczne działania powinny poszukiwać rozwiązań, spoza „koła przemocy”. W trakcie zajęć organizatorzy będą dążyć do tego, by jasno i wyraźnie precyzować odpowiedzi na pytania, jak konstruktywnie i skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie oraz dostarczyć ideologicznych przesłanek do budowania odpowiedniej technologii pracy, zarówno interwencyjnej jak i pomocy w dalszej perspektywie, także psychologiczno-terapeutycznej. W codziennej praktyce stowarzyszenia szczególnie użyteczne okazały się założenia i sposoby działania obecne w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach [ang. Solution Focused Brief Therapy ] oraz w komunikacji bez przemocy Marshalla B. Rosenberga [No Violence Comunication NVC]. Wynikająca więc z nich filozofia stanowi merytoryczną podstawę kursu.

Specjalistyczny II stopień adresowany jest do absolwentów kursu podstawowego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz do osób, które ukończyły inne szkolenia związane z problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wymiarze obejmującym min. 100 godzin zajęć. Udział w zajęciach należy udokumentować.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów i koncentruje się przede wszystkim na poszerzaniu wiedzy i umiejętności praktycznych. Stąd zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z przewagą warsztatów i ćwiczeń. W toku szkolenia będą też brane pod uwagę potrzeby zgłaszane przez uczestników w zakresie tematyki danego modułu.

Program Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się z 7 modułów, które będą realizowane w następującej kolejności:

I. Lokalne rozwiązania systemowe

24 – 26 luty 2014 r. Powadzi Anna Wiechcińska

- systemowe i kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych;
- tworzenie i zasady działania zespołów interdyscyplinarnych – na podstawie sprawdzonych w praktyce rozwiązań;
- zwiększanie efektywności prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”;
- planowanie i realizacja działań interwencyjnych;
- zwiększanie efektywności działania służb i rozwijanie współpracy służb w pracy interwencyjnej w formule zespołów interdyscyplinarnych;
- założenia i zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar oraz programów profilaktycznych;

II. Blok prawny

24 – 26 marzec 2014 r. Powadzi Grzegorz Wrona

- obowiązujące przepisy prawne na rzecz osób krzywdzonych – dorosłych i dzieci;
- prawo wobec osób stosujących przemoc;

- przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie po nowelizacji;
- zmiany w innych aktach prawnych powiązanych ze znowelizowaną ustawą;
- zarządzenia i rozporządzenia związane z pracą zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i realizacją procedury „Niebieskie Karty”;
- zastosowanie przepisów prawnych w praktyce.

III. Strategie udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie -

14 – 16 kwiecień 2014 r. Prowadzi Wanda Paszkiewicz

- rozwój psychiczny i seksualny dziecka;

- pomoc dziecku krzywdzonemu;

- pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu – prowadzenie rozmowy;

- rozmowa psychologiczna z członkami dziecka krzywdzonego;

- praca z rodziną dziecka krzywdzonego;

- strategie pomocy dziecku krzywdzonemu i rodzinie, z uwzględnieniem zadań zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i procedury „Niebieskie Karty”.

IV. Strategie udzielania pomocy dorosłej osobie doznającej przemocy

19 – 21 maj 2014 r. Prowadzi Anna Wiechcińska

- portret psychologiczny dorosłej osoby doznającej przemocy w rodzinie;

- przemoc wobec ludzi starszych;

- kierunki pracy psychologicznej z dorosłą osobą, która doznała przemocy w rodzinie;

- budowanie i rozwijanie współpracy z osobami, które doznały przemocy w rodzinie;

- praktyka terapeutyczna w pracy z osobami doznającym przemocy w rodzinie;

- dorosłe osoby doznające przemocy w rodzinie, a praca zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

V. Strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc

18 – 20 czerwiec 2014 r. Prowadzi Luis Alarcon

- osoba stosująca przemoc w rodzinie – charakterystyka i kierunki pracy;

- działania interwencyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;

- programy edukacyjno – korekcyjne, a praca psychologiczna;

- praca psychologiczna i terapia osób stosujących przemoc w rodzinie;

- konstruktywny kontakt z osobą stosującą przemoc w działaniach interwencyjnych prowadzonych przez służby (realizatorów procedury „Niebieskie Karty”, zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze) oraz w pomocy psychologicznej.

VI. Praca zespołowa i grupowa z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie

4 – 6 sierpień 2014 r. Prowadzi Wanda Paszkiewicz

- grupy i ich dynamika;

- współpraca zespołowa;

- zasady prowadzenia zajęć grupowych dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie;

- praktyka prowadzenia zajęć;

- wydobywanie zasobów osobistych w pracy zespołowej;

- praktyczne zastosowanie działań zespołowych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

VII. Doskonalenie pracy interwencyjnej i psychologicznej z osobami uwikłanymi w przemoc rodzinną

10 -12 wrzesień 2014r. Prowadzi Luis Alarcon

- superwizja pracy;

- podsumowanie najważniejszych treści szkolenia;

- indywidualne plany rozwoju zawodowego.

Każdy moduł obejmuje 25 godz. dydaktycznych zajęć i trwa 3 dni.

W sumie całe szkolenie zawiera 175 godz. (dyd.) zajęć.

Kolejne moduły prowadzone są przez różnych specjalistów, co dodatkowo stwarza okazję do zapoznania się z różnorodnymi sposobami pracy.

Absolwenci II stopnia Studium otrzymują dyplom ukończenia specjalistycznego szkolenia oraz zaświadczenie MEN. Mogą też ubiegać się o przystąpienie do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat specjalisty lub konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.parpa.pl

Koszt kursu dla jednej osoby wynosi : 3 200 zł (brutto) przy dokonaniu jednorazowej wpłaty za udział we wszystkich modułach oraz 3 500 zł (brutto) za wpłaty w ratach (500 zł – brutto - za jeden moduł).

Cena obejmuje dydaktykę, materiały, sale do zajęć i organizację szkolenia.

Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć na konto Stowarzyszenia:

CitiBank Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873

/z dopiskiem SSPPwR – II st./

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” przy ul. Żurawiej w Warszawie.

Dojazd, nocleg i wyżywienie uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie. Biuro Stowarzyszenia może jednak pomóc we wskazaniu miejsc noclegowych w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w Specjalistycznym Studium proszone są o odesłanie załączonego zgłoszenia (do pobrania również na stronie Stowarzyszenia: www.niebieskalinia.org w zakładce „Szkolenia”) do dnia 14 lutego 2014 r. włącznie:

- pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia (adres do korespondencji poniżej)

- elektroniczną: m.kulka@niebieskalinia.org

- faxem (22) 625 59 43

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, ul. Żurawia 16/20, 00-515 Warszawa (SSPPwR –II st.)

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia,

tel: (22) 499-37-33 w godz. 9 - 15 lub w sekretariacie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel: (22) 666-10-36, w godz. 8 – 15.30 oraz pod adresem e-mailowym: m.kulka@niebieskalinia.org

POWRÓT

Pliki do pobrania

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x