lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Zadania Gminy

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Kto i jak pomaga

19.12.2013, dodał: Administrator User (Administrator users)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje gmina to:

 • prowadzi poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • zapewnia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zespoły interdyscyplinarne

 • podejmują działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjują interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechniają informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjują działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespoły interdyscyplinarne mogą tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Grupy robocze

 • opracowują i realizują plany pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorują sytuacje rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentują działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań.

Zadania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

GKRPA funkcjonują w każdej gminie na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do zadań członków komisji należy m.in.:

 • uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego,
 • wezwanie osoby nadużywającej alkoholu i stosującej przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich, 
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
 • uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”, poprzez wypełnienie formularza, „Niebieska Karta – A”, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą), 
 • opracowanie planu pomocy, monitorowanie sytuacji rodziny,
 • udzielenie informacji nt. możliwości uzyskania wsparcia w środowisku lokalnym, instytucjach i placówkach udzielających pomocy i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomienie policji lub prokuratury, 
 • wnioskowanie do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • branie udziału w działaniach zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także tworzonych przez zespół grup roboczych,
 • współpraca z przedstawicielami innych służb i organizacji: ośrodkiem pomocy społecznej, policją, kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym i in.

Źródło: Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb "pierwszego kontaktu" z przypadkiem przemocy w rodzinie.    
Lubuski Urząd Wojewódzki, Gorzów Wlkp. 2013r.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x