lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Zadania Policji

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Kto i jak pomaga

19.12.2013, dodał: Administrator User (Administrator users)

Działania chroniące ofiary przemocy w rodzinie, podejmowane przez policję zgodnie z kompetencjami, to:

 • interwencja w sytuacji uzyskania zgłoszenia o przemocy w rodzinie, wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza, „Niebieska Karta – A”, (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą), udzielenie ofierze przemocy w rodziny niezbędnej pomocy, w tym pierwszej pomocy, 
 • przeprowadzenie, o ile to możliwe, ze sprawcą przemocy w rodzinie, rozmowy, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy przemocy w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wezwanie sprawcy przemocy w rodzinie do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego,
 • zatrzymanie sprawców przemocy w rodzinie (fakultatywnie) stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15 Ustawy o Policji,
 • zatrzymanie osoby podejrzanej (fakultatywnie), jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi; 
 • zatrzymanie osoby podejrzanej (obligatoryjnie), jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi;
 • w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu (np. znęcanie się), wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy, 
 • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa ofiary przemocy w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą, 
 • przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, 
 • podejmowanie wspólnie z pracownikiem socjalnym, a także lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką decyzji o odebraniu dziecka z rodziny, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie,
 • poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych bądź faktycznych dziecka o prawie do złożenia przez nich zażalenia do właściwego sądu opiekuńczego na odebranie dziecka oraz o możliwości złożenia zażalenia za pośrednictwem pracownika socjalnego bądź dokonującego przysługujących policjanta odebranie dziecka (pouczenie o w tym wypadku prawach należy wręczyć na piśmie); w przypadku gdy rodzice lub opiekunowie dziecka zdecydują się złożyć zażalenie za pośrednictwem w/w policjanta, powinien on niezwłocznie dostarczyć je do właściwego sądu opiekuńczego,
 • ponadto przedstawiciele Policji wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także tworzonych przez zespół grup roboczych.

Osoby wzywające policję mają prawo do:

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki),
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

Komendy miejskie/powiatowe Policji

 • prowadzą interwencje wobec przemocy w rodzinie,
 • przyjmują zgłoszenia o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie,
 • przyjmują zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • prowadzą poradnictwo prawne,
 • prowadzą poradnictwo w zakresie możliwych form pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 • podejmują działania profilaktyczne w obszarze przemocy w rodzinie.

Komenda Wojewódzka Policji

 • prowadzi poradnictwo prawne,
 • prowadzi poradnictwo w zakresie możliwych form pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 • podejmuje działania profilaktyczne w obszarze przemocy w rodzinie.

Źródło: Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb "pierwszego kontaktu" z przypadkiem przemocy w rodzinie.    
Lubuski Urząd Wojewódzki, Gorzów Wlkp. 2013r.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x