lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

O platformie "Lubuska Niebieska Tarcza"

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy

03.10.2013, dodał: Administrator User (Administrator users)

Celem utworzenia Lubuskiej Internetowej Platformy Informacyjnej Przeciw Przemocy pn. "Lubuska Niebieska Tarcza" jest upowszechnianie kompleksowej, usystematyzowanej, syntetycznej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy na temat funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego form i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stworzenie portalu internetowego Lubuska Niebieska Tarcza (www.tarcza.lubuskie.pl) obejmującego swoim zasięgiem wszystkie gminy i powiaty województwa ma na celu usprawnienie systemu przepływu informacji na temat przemocy w rodzinie z głównym naciskiem na dotarcie do ofiar przemocy domowej - głównych odbiorców projektu.

Nie mniej istotna jest poprawa koordynacji działań instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy domowej oraz zwiększenie dostępności do aktualnej informacji o formach i punktach pomocy ofiarom. Długofalowym efektem funkcjonowania portalu będzie również uświadomienie mieszkańcom lubuskiego społecznej powagi problemu i zagrożeń płynących z bagatelizowania go oraz propagowanie dobrych praktyk instytucji wsparcia społecznego wchodzących w skład grupy odbiorców projektu.

Naszym celem jest poszerzenie wiedzy na temat przemocy, ze względu na ciągły jeszcze niedostatek świadomości społecznej dotyczącej możliwości otrzymania wsparcia i pomocy w tym zakresie. Ofiary przemocy domowej charakteryzuje strach i brak umiejętności podejmowania konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożenia. Sytuacja wydaje się być bez wyjścia – „tak musi już zostać”. Chcemy pokazać, że zawsze można zmienić swoje życie i podjąć kroki służące ochronie rodziny oraz zmianie jej sytuacji życiowej.

Bieżąca aktualizacja danych oraz umieszczanie najważniejszych informacji takich jak: kontakt, wzory pism, komunikaty, aktualności, informacje o kampaniach i programach społecznych jest wprowadzana przez pracowników jednostek przeciwdziałających przemocy w rodzinie w województwie lubuskim. Dzięki temu ofiary przemocy domowej oraz osoby nią zagrożone mają możliwość uzyskania aktualnych informacji, a co za tym idzie – szybszej i bezpośredniej pomocy.

Projekt ma również wymiar innowacyjny, ponieważ zakłada zbudowanie zintegrowanego narzędzia elektronicznego, dzięki któremu można będzie szybko i z każdego miejsca dzięki sieci Internet dotrzeć do informacji o różnych formach wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Takie rozwiązanie jest działaniem pionierskim w naszym kraju, a sukces naszego przedsięwzięcia może stać się impulsem dla innych województw do wprowadzenia podobnych rozwiązań. Partnerami projektu pn. "Lubuska Niebieska Tarcza" są Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, a Instytucjami współpracującymi PCPR-y, OPS-y, Policja lubuska oraz podmioty III sektora.

W maju 2009 r. samorząd województwa lubuskiego uchwalił Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w województwie lubuskim. Cele operacyjne oraz zadania Programu mają natomiast charakter profilaktyczny, edukacyjny, pomocowy oraz wspierający. Program określa działania ukierunkowane zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc oraz korygowanie agresywnych zachowań.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x