lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Zadania Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Gorzów Wlkp. Komenda Miejska Policji Aktualności

06.12.2013, dodał: (Komenda Miejska Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Działania chroniące ofiary przemocy w rodzinie, podejmowane przez policję zgodnie z kompetencjami, to: interwencja w sytuacji uzyskania zgłoszenia o przemocy w rodzinie, wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”, poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”; udzielenie ofierze przemocy w rodziny niezbędnej pomocy, w tym pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie, o ile to możliwe, ze sprawcą przemocy w rodzinie, rozmowy, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy przemocy w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wezwanie sprawcy przemocy w rodzinie do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Zadania Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to także:

- zatrzymanie sprawców przemocy w rodzinie (fakultatywnie) stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15 Ustawy o Policji,

- zatrzymanie osoby podejrzanej (fakultatywnie), jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi;

- zatrzymanie osoby podejrzanej (obligatoryjnie), jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi;

- w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu (np. znęcanie się), wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy,

- zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,

- podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa ofiary przemocy w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,

- przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego,

- podejmowanie wspólnie z pracownikiem socjalnym, a także lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką decyzji o odebraniu dziecka z rodziny, w sytuacji  bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie,

- poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych bądź faktycznych dziecka o prawie do złożenia przez nich zażalenia do właściwego sądu opiekuńczego na odebranie dziecka oraz o możliwości złożenia zażalenia za pośrednictwem pracownika socjalnego bądź policjanta dokonującego odebranie dziecka (pouczenie o przysługujących w tym wypadku prawach należy wręczyć na piśmie); w przypadku gdy rodzice lub opiekunowie dziecka zdecydują się złożyć zażalenie za pośrednictwem w/w policjanta, powinien on niezwłocznie dostarczyć je do właściwego sądu opiekuńczego,

- ponadto przedstawiciele Policji wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także tworzonych przez zespół grup roboczych.

Osoby wzywające policję mają prawo do:

-  uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,

-  uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki),

-  wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

-  zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

Działania chroniące ofiary przemocy w rodzinie, podejmowane przez policję zgodnie
z kompetencjami, to:

□     interwencja w sytuacji uzyskania zgłoszenia o przemocy w rodzinie, wszczęcie procedury „Niebieskie j Karty”, poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”,

□     udzielenie ofierze przemocy w rodziny niezbędnej pomocy, w tym pierwszej pomocy,

□     przeprowadzenie, o ile to możliwe, ze sprawcą przemocy w rodzinie, rozmowy, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy przemocy w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wezwanie sprawcy przemocy w rodzinie do zac-owania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego,

□     zatrzymanie sprawców przemocy w rodzinie (fakultatywnie) stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15 Ustawy o Policji,

□     zatrzymanie osoby podejrzanej (fakultatywnie), jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, ż- ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi;

□     zatrzymanie osoby podejrzanej (obligatoryjnie), jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi;

□  w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu (np. znęcanie się), wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy,

□     zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,

□     podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan b-zpieczeństwa ofiary przemocy w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,

□     przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego,

□     podejmowanie wspólnie z pracownikiem socjalnym, a także lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką decyzji o odebraniu dziecka z rodziny, w sytuacji  bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w r-dzinie,

□     poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych bądź faktycznych dziecka o prawie do złożenia przez nich zażalenia do właściwego sądu opiekuńczego na odebranie dziecka oraz o możliwości złożenia zażalenia za pośrednictwem pracownika socjalnego bądź policjanta dokonującego odebranie dziecka (pouczenie o przysługujących w tym wypadku prawach należy wręczyć na piśmie); w przypadku gdy rodzice lub opiekunowie dziecka zdecydują się złożyć zażalenie za pośrednictwem w/w policjanta, powinien on niezwłocznie dostarczyć je do właściwego sądu opiekuńczego,

□     ponadto przedstawiciele Policji wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnegopowołanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także tworzonych przez zespół grup roboczych.

Osoby wzywające policję mają prawo do:

- uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,

- uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki),

- wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

- zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x