lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET - "ROLA PROKURATORA I PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI: LUBUSKA NIEBIESKA TARCZA"

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Zielona Góra Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze Aktualności

10.12.2013, dodał: Joanna Częstochowska (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

Trwa kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. W dniu 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który obchodzony jest w rocznicę podpisania w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Tradycyjnie już w tym dniu przypada również finał europejskiej kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. W akcję zaangażowane były m.in. instytucje rządowe, Policja, Prokuratura, instytucje posiadające ustawową legitymację do ochrony rodziny, tj. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki polityki społecznej, czy instytucje pozarządowe.

W dniu 28 listopada w artykule pt. "16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet - "Winny jest zawsze sprawca" - głos nadinsp. Marka Działoszyńskiego - Komendanta Głównego Policji" prezentowaliśmy stanowisko Szefa Policji. Dziś przedstawiamy inicjatywę Lubuska Niebieska Tarcza, której jednym z inicjatorów - obok Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, był dr Alfred Staszak - Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze.

"Alfred Staszak - Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze
Rola prokuratora i przykład dobrej praktyki: Lubuska Niebieska Tarcza  

Żadna instytucja państwowa czy samorządowa samodzielnie nie jest w stanie udzielić pełnej i kompleksowej pomocy wszystkim ofiarom przemocy domowej. Zakres zagadnień, z którymi borykają się pokrzywdzeni tym przestępstwem, zawsze wykracza poza ramy instytucjonalne. Zielonogórscy prokuratorzy, z racji wykonywanych obowiązków służbowych praktycznie codziennie spotykają się z przypadkami przemocy. Bardzo często jednak, pomimo podejmowanych wspólnie z policją i sądem zdecydowanych działań okazywało się, że mają one tylko interwencyjny i czasowy charakter. Idea programu Lubuska Niebieska Tarcza zrodziła się jako efekt głębokiej potrzeby zrobienia "czegoś" więcej, niż tylko skierowanie przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu. Ofiary bowiem po opuszczeniu sali sądowej nadal pozostawały w sieci toksycznych zależności od sprawcy. Interwencja kryzysowa związana z postępowaniem karnym jest tylko przejściowym rozwiązaniem skomplikowanej sytuacji życiowej ofiar. Kara zaś wymierzana przez sąd sprawcy, choćby była bardzo surowa, nie rozwiąże problemów mieszkaniowych, socjalnych, a przede wszystkim mentalnych, osób dotkniętych przemocą.  
Beznadziejność sytuacji, w jakiej znalazły się ofiary, zrodziła potrzebę szukania sojuszników, którzy przejmą pod swoje skrzydła z rąk prokuratora pokrzywdzonych i otoczą ich należytą oraz kompleksową opieką. Naturalnym sojusznikiem, w tym przypadku okazał się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze i współpracujące z nim Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie województwa lubuskiego. 
Właśnie na tym forum powstał pomysł Lubuskiej Niebieskiej Tarczy, jako zintegrowanego systemu pomocy ofiarom przemocy domowej. Zintegrowanego to znaczy takiego, w którym każda instytucja, zajmująca się niesieniem pomocy, w ramach swoich kompetencji otacza ofiary "tarczą", umożliwiając im wyzwolenie się z patologicznych więzów.  
Lubuska Niebieska Tarcza pokazuje, że zintegrowany system pomocy może obejmować policję, prokuraturę, sądy i ośrodki pomocy społecznej. W ramach systemu istotną rolę odgrywają również urzędy pracy, zakłady opieki zdrowotnej, poradnie, szkoły, wyższe uczelnie czy inne instytucje i stowarzyszenia, których działalność nie jest bezpośrednio skoncentrowana na pokrzywdzonych przestępstwem. Każda z tych instytucji, w ramach swoich ustawowych kompetencji i możliwości, udziela jednak ofiarom przemocy domowej cząstkowego wsparcia. Wsparcie to, dzięki swojej różnorodności staje się kompleksową i pełną opieką. Policja podejmuje interwencję po otrzymaniu każdego sygnału o przemocy domowej, zgodnie z opracowanym i pilotażowo wprowadzonym w województwie lubuskim algorytmem postępowania. Algorytm ten ułatwia funkcjonariuszom policji podjęcie decyzji o uruchomieniu procedury "Niebieskiej Karty", która trafia do zespołu interdyscyplinarnego, ale także wskazuje prokuratorowi na środki i źródła dowodowe niezbędne w postępowaniu przygotowawczym. Policja i prokuratura jednocześnie podejmuje współpracę z sądem, kuratorem i właściwym miejscowo ośrodkiem pomocy społecznej, w celu podjęcia odpowiednich działań pomocowych. Ośrodek pomocy społecznej wskazuje asystenta rodziny, lub wspiera ją w inny sposób. Urzędy pracy, gdy jest taka potrzeba, aktywizują zawodowo ofiary przemocy domowej w ramach realizowanych programów. Szkoły zaś wraz z pedagogami wspierają dzieci z rodzin potrzebujących.  
Istotną rolę w zintegrowanym systemie pomocy odgrywają również stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które nierzadko dysponują dużymi środkami i możliwościami, ale nade wszystko, twórczo i niekonwencjonalnie rozwiązują złożone problemy życiowe ofiar przestępstwa. Warto wskazać, że jednym z efektów współpracy z pozoru różnych i oddalonych od siebie kompetencyjnie podmiotów było stworzenie wspólnej platformy internetowej Lubuska Niebieska Tarcza pod jednym adresem www.tarcza.lubuskie.pl. Rzeczywiste współdziałanie wszystkich wymienionych podmiotów stanowi siłę Tarczy, która nie tylko chroni ofiary przemocy domowej, ale także pozwala im na wyzwolenie się z toksycznych zależności. Działając razem, i tylko razem, możemy być skuteczni. Razem, i tylko razem, możemy zmieniać świat, czyniąc go lepszym. 
dr Alfred Staszak "

Informacja umieszczona została na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x