lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Konferencja pt. Alians służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Zielona Góra Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze Aktualności

01.03.2016, dodał: Joanna Częstochowska (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

Zielona Góra . W dniu 23 lutego 2016 roku o godz. 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się Konferencja pt."Alians służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim" współorganizowana przez Prokuraturę Rejonową i Okręgową w Zielonej Górze z Prezydentem Miasta Zielonej Góry oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzonego w Polsce w dniach 22-27 lutego 2016 roku.
Konferencja miała na celu przybliżenie problematyki współdziałania organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania oraz organów samorządowych i administracji rządowej na terenie powiatu zielonogórskiego w stosowaniu instytucji pomocowych dla ofiar przemocy domowej.

Wśród prelegentów byli zielonogórscy prokuratorzy i sędziowie, policjanci, pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz osoby zajmujące się szeroko rozumianą polityką społeczną w województwie lubuskim. Omówili oni role i zadania prokuratora oraz sędziego w zakresie przestępstw z użyciem przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz uprawnienia podmiotów w realizowaniu procedury Niebieskiej Karty, zarówno na terenie województwa lubuskiego jaki i powiatu zielonogórskiego. Zwrócili też zgodnie uwagę, iż w działalności antyprzemocowej reprezentowanych instytucji najważniejsza jest ludzka wrażliwość, bez której nie będzie można skutecznie pomóc ofiarom przemocy domowej, w tym nie doprowadzając ich do powtórnej wiktymizacji. Przedstawiono również uprawnienia sądu rodzinnego w postępowaniu cywilnym wobec małoletnich oraz zasadę jednokrotnego przesłuchania dziecka w procesie karnym.
Podczas spotkania dyskutowano również o granicach odpowiedzialności szkoły w reakcji na stwierdzoną przemoc wobec dzieci i młodzieży. Między innymi wskazano, że dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek zawiadamiać o każdym fakcie uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy wobec małoletnich. Stwierdzono, iż ważną rolę w tym procesie mogą odgrywać pielęgniarki i psychologowie szkolni.
Konferencja stała się również okazją do omówienia zasad postępowania w szkole w sytuacjach zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci i młodzieży. Omówiono procedury konieczne do zastosowania w przypadku stwierdzenia przemocy w szkole, narkotyków czy cyberprzemocy. Zauważono również niepokojące zjawisko, iż na terenie powiatu zielonogórskiego w ostatnim roku ilość sprawców nieletnich wobec ogólnej liczby osób popełniającej przestępstwa, wzrosła o 25 procent.
W końcu wskazano na działalność zespołów interdyscyplinarnych, działających na terenie powiatu zielonogórskiego. Powoływane przez nie grupy robocze do zbadania każdego potwierdzonego przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, wykazały wykorzystanie Niebieskich Kart wypełnianych przez policję i placówki pomocy społecznej oraz realną pomoc udzieloną ofiarom przemocy domowej. stała się platformą dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i podniesienia standardów niesionej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

Potrzebne jest traktowania każdej ofiary indywidualnie i kierowanie do niej konkretnej pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej czy socjalnej. W dalszym ciągu należy dążyć do natychmiastowej reakcji uprawnionych podmiotów w przypadku stwierdzenia przypadków krzywdzenia dzieci. W tym zakresie niebagatelną rolę odgrywają placówki oświatowe oraz służby zdrowia.
Konferencja  zakończyła się hasłem - "Tylko razem możemy zmienić naszą przyszłość". / ep

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x